Thứ 7
Tháng 10
2013
5

Hoạt động
Hình ảnh Portfolio Day K29

Xem thêm hình ảnh buổi Portfolio ở đây
Hình ảnh trò chơi Marshmallow Challenge ở đây
Hình ảnh trò chơi Backdrop Challenge Photo contest tại đây